Cardiff Metropolitan University
Browse

File(s) stored somewhere else

Please note: Linked content is NOT stored on Cardiff Metropolitan University and we can't guarantee its availability, quality, security or accept any liability.

Emma and Tom talk teaching - Creativity and Music Teaching with Viv John (42 mins) / Emma a Tom yn siarad addysgu - Creadigrwydd ac Addysgu Cerddoriaeth gyda Viv John (42 munud)

online resource
posted on 2022-06-27, 07:08 authored by Gemma MitchellGemma Mitchell, Thomas Breeze, Emma Thayer, Vivienne John, Bethan GordonBethan Gordon, Anna Bryant, Mirain Rhys, Jennie Clement, snook james, David Aldous, Gareth LoudonGareth Loudon, dennis christopher

‘Dr. Viv John, recently awarded her doctorate after completing the Cardiff Met EdD programme with flying colours, has been in our sights for a while! After hearing the rave reviews of her viva, we had to get her in front of a microphone to find out what she's been researching. 

And the answer is that Dr. Viv has been bravely tackling several of the trickier areas relating to music education, taking on so many challenges that even her supervisors wondered if it was wise! 

In a nutshell, Viv was interested in trying to nail down the tricky concept of creativity as it applies to musicians who embark on the PGCE in secondary music with the aim of becoming classroom music teachers. We've heard many times on the podcast from Tom about the fact that people entering the profession as secondary music teachers skew strongly towards what we call 'classically trained', and Viv was interested in the implications of that for how these musicians see their own creativity and how it changes as they beome teachers. As well as the PGCE students trained in the western classical tradition, a small group of non classically-trained musicians came onto the programme and Viv was able to see how their views of creativity differed, and the challenges that they faced when entering a profession that has largely trained in music in a very different way. 

Along the road to gaining her EdD, Viv grappled with the sociological theories of Pierre Bordieu as a means of making sense of what was going on, and used the slightly unorthodox research methodology of narrative enquiry to tell the stories of these musicians as they entered the teaching profession during their PGCE year. 

This episode will be a gift to anyone interested in music education, arts education, creativity, the sociology of education and narrative enquiry, so our grateful thanks to Viv for popping in just before Christmas to bring us such a huge selection of goodies!’ 


_____Emma a Tom yn siarad addysgu - Creadigrwydd ac Addysgu Cerddoriaeth gyda Viv John (42 munud) 

'Mae Dr Viv John, a enillodd ei doethuriaeth yn ddiweddar ar ôl cwblhau rhaglen EdD Met Caerdydd gyda lliwiau hedfan, wedi bod yn ein golygon ers tro! Ar ôl clywed adolygiadau gwych rave o'i viva, bu'n rhaid i ni ei chael hi o flaen meicroffon i ddarganfod beth mae hi wedi bod yn ymchwilio iddo. 

A'r ateb yw bod Dr. Viv wedi bod yn mynd i'r afael yn ddewr â nifer o'r meysydd anoddaf sy'n ymwneud ag addysg cerddoriaeth, gan ymgymryd â chymaint o heriau yr oedd hyd yn oed ei goruchwylwyr yn meddwl tybed a oedd yn ddoeth! 

Yn gryno, roedd gan Viv ddiddordeb mewn ceisio hoelio'r cysyniad anodd o greadigrwydd fel y mae'n berthnasol i gerddorion sy'n cychwyn ar y TAR mewn cerddoriaeth uwchradd gyda'r nod o ddod yn athrawon cerddoriaeth dosbarth. Rydym wedi clywed droeon ar y podlediad gan Tom am y ffaith bod pobl sy'n ymuno â'r proffesiwn fel athrawon cerddoriaeth uwchradd yn ystumio'n gryf tuag at yr hyn a alwn yn 'wedi'u hyfforddi'n glasurol', ac roedd gan Viv ddiddordeb yn oblygiadau hynny o ran sut mae'r cerddorion hyn yn gweld eu creadigrwydd eu hunain a sut mae'n newid wrth iddynt fod yn athrawonome. Yn ogystal â'r myfyrwyr TAR a hyfforddwyd yn y traddodiad clasurol gorllewinol, daeth grŵp bach o gerddorion nad oeddentydynt wedi'u hyfforddi'n glasurol i'r rhaglen ac roedd Viv yn gallu gweld sut roedd eu barn am greadigrwydd yn wahanol, a'r heriau yr oeddent yn eu hwynebu wrth fynd i broffesiwn sydd wedi hyfforddi mewn cerddoriaeth i raddau helaeth mewn ffordd wahanol iawn. 

Ar hyd y ffordd i ennill ei EdD, aeth Viv i'r afael â damcaniaethau cymdeithasegol Pierre Bordieu fel ffordd o wneud synnwyr o'r hyn a oedd yn digwydd, a defnyddiodd fethodoleg ymchwil ychydig yn anorthodox o ymholi naratif i adrodd straeon y cerddorion hyn wrth iddynt ymuno â'r proffesiwn addysgu yn ystod eu blwyddyn TAR. 

Bydd y bennod hon yn rhodd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn addysg gerddoriaeth, addysg y celfyddydau, creadigrwydd, cymdeithaseg addysg ac ymholiad naratif, felly ein diolch i Viv am alw heibio ychydig cyn y Nadolig i ddod â detholiad mor enfawr o ddaioni i ni!' 


Funding

Welsh Government National Professional Enquiry Project

History

Usage metrics

  Cardiff Metropolitan University

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC