Cardiff Metropolitan University
Browse
AMI Conference Keynote 2 Flyer.pdf (338.9 kB)

AMI Conference 2022 - Dr Peter Brown Keynote (EN/CY Flyer)

Download (338.9 kB)
online resource
posted on 2022-04-25, 15:43 authored by CardiffMet AdminCardiffMet Admin

From Healthcare Workers to Healthcare Performers: Re-Imagining the Future of the NHS

Biography

Dr Peter Brown focuses on helping individuals, teams and organisations create sustainable change through learning. He has worked in British Olympic and Paralympic Sport for the past decade where he was responsible for defining and implementing the strategic direction of the organisational learning approach in support of GB Olympic and Paralympic Sports and athletes. Peter is currently the Director of Organisational Development for the Aneurin Bevan University Health Board where he leads the Organisation by facilitating the time, space and expertise for growth amongst the 15,000 staff. Peter has worked with some of the biggest sports in the British High Performance System and consults for organisations including the International Olympic Committee through his core values of care, empathy and creativity with a necessary dose of humour. Peter is passionate about working collaboratively to build positive sustainable change in order for us all to problem solve quicker and out-learn our competitors. Peter is a kind family man living on a farm in South Wales with his wife and three children. He loves the great outdoors, animals, playing the acoustic guitar and self-build projects of any description!

O Weithwtr Gofal Iechyd I Berfformwyr Gofal Iechyd: Ail-Ddychmygu Dyfodol y Gig

Bywgraffiad

Mae Dr Peter Brown yn canolbwyntio ar helpu unigolion, timau a sefydliadau i greu newid cynaliadwy trwy ddysgu. Mae wedi gweithio i Chwaraeon Olympaidd a Pharalympaidd Prydain am y degawd diwethaf lle bu’n gyfrifol am ddiffinio a gweithredu cyfeiriad strategol y dull dysgu sefydliadol i gefnogi Chwaraeon Olympaidd a Pharalympaidd Prydain Fawr ac athletwyr. Ar hyn o bryd Peter yw Cyfarwyddwr Datblygiad Sefydliadol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan lle mae’n arwain y Sefydliad drwy hwyluso’r amser, y gofod a’r arbenigedd ar gyfer twf ymhlith y 15,000 o staff. Mae Peter wedi gweithio gyda rhai o’r chwaraeon mwyaf yn System Perfformiad Uchel Prydain ac mae’n ymgynghori â sefydliadau gan gynnwys y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol trwy ei werthoedd craidd o ofal, empathi a chreadigedd gyda dos angenrheidiol o hiwmor. Mae Peter yn angerddol am weithio ar y cyd i adeiladu newid cynaliadwy cadarnhaol er mwyn i ni i gyd allu datrys problemau yn gyflymach a dysgu mwy i'n cystadleuwyr. Mae Peter yn ddyn teulu caredig sy’n byw ar fferm yn Ne Cymru gyda’i wraig a’i dri o blant. Mae wrth ei fodd gyda'r awyr agored, anifeiliaid, chwarae'r gitâr acwstig a phrosiectau hunan-adeiladu o unrhyw ddisgrifiad!History

Usage metrics

  AMI Conference 2022

  Keywords

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC