Cardiff Metropolitan University
Browse
gwerddon-35_rhiannon-packer.pdf (2.3 MB)

Gwerthuso’r proffiliwr-PERMA i nodi a chefnogi iechyd meddwl a lles disgyblion wrth bontio i’r ysgol uwchradd /  Evaluating the PERMA-profiler to identify and support pupil mental health and wellbeing in the transition to secondary school

Download (2.3 MB)
journal contribution
posted on 2023-05-19, 12:55 authored by Rhiannon PackerRhiannon Packer, Adam Pierce, Daniel Salter

  Mae iechyd meddwl gwael a diffyg lles yn broblem ddigynsail ymhlith plant heddiw. Cynigia Seligman (2011) y dylid gofalu am les a hapusrwydd drwy ddulliau seicoleg bositif. Mae asesiad PERMA (Positive emotion, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishments/Achievements) (Butler a Kern 2015) yn gofyn i unigolion hunanasesu i ba raddau y maent yn ‘ffynnu’. Bwriad y prosiect peilot hwn oedd asesu gwerth y proffiliwrPERMA fel teclyn i adnabod agweddau ar iechyd meddwl a lles cyffredinol disgyblion blwyddyn 7 mewn tair ysgol uwchradd. Yn dilyn yr holiadur cyntaf, cynigwyd ystod o strategaethau dylunio cyffredinol i athrawon eu defnyddio cyn asesu eto ar ddiwedd y tymor. Awgryma’r canlyniadau werth teclyn hunanasesu i nodi lefelau cyffredinol iechyd meddwl a lles disgyblion ac i nodi’r unigolion hefyd sydd yn debygol o brofi anawsterau dwys yn ddiweddarach. 


 Poor mental health and well-being is an unprecedented problem in children today. Seligman (2011) proposes that wellbeing and happiness should be supported through positive psychology approaches. The PERMA-profiler (Butler and Kern, 2015) requires individuals to self-assess levels of ‘flourishing’. This pilot project aimed to assess the value of the PERMA-profiler as a tool to identify general mental health and well-being of year 7 pupils in three secondary schools. Following the first questionnaire teachers were offered general class design strategies before pupils were reassessed at the end of term. Results suggest the value of a self-assessment tool in identifying overall levels of pupils' mental health and wellbeing and also the early identification of individuals who may experience subsequent difficulties.  

History

Published in

Gwerddon

Publisher

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Version

 • VoR (Version of Record)

Citation

Packer, Rhiannon, Pierce, Adam, Salter, Daniel (2023) ‘Gwerthuso’r proffiliwr-PERMA i nodi a chefnogi iechyd meddwl a lles disgyblion wrth bontio i’r ysgol uwchradd’, Gwerddon, 35, Ebrill, 1 –25

Print ISSN

1741-4261

Cardiff Met Affiliation

 • Cardiff School of Education and Social Policy

Cardiff Met Authors

Rhiannon Packer

Copyright Holder

 • © The Authors

Language

 • cy

Usage metrics

  Education - Journal Articles

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC